Khách hàng Chú Thành Q10- Sài Gòn - Thang nâng người

Địa điểm lắp đặt: Nhà chú Thành- Q10 Sài Gòn