Dự án lắp đặt 7 bộ Dock Leveler cho TH True Milk

Địa chỉ lắp đặt: Xã Nghi sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

dock leveler Viet Thanh

dock leveler Viet Thanh

dock leveler Viet Thanh

dock leveler Viet Thanh

dock leveler Viet Thanh

dock leveler Viet Thanh