Dự án cầu dẫn xe nâng đầu năm 2016 tại Cty Pegasus KCN Long Đức

KCN Long Đức - Long Thành - Đồng Nai

cầu xe nâng

cầu xe nâng

cầu xe nâng

cầu xe nâng

cầu xe nâng

cầu xe nâng

cầu xe nâng