Bàn nâng thủy lực cho công ty Hai Wang cảng cá Phan Thiết